06 30 925 7502
dreamcleanhungary@gmail.com
H-P: 8:00 - 18:00

ÁSZF

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a https://dreamclean.hu/
weboldalon üzemeltetett szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért,
és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag
elektronikus formában, magyar nyelven kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek),
magatartási kódexre nem utal.
Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: https://www.dreamclean.hu/aszf.pdf
Üzemeltető adatai
Név: Homa Zoltán
Székhely: 1131, Budapest, Övezet u. 10, Fsz. 33.
Adószám: 66340317-1-41
Elektronikus levélcím: dreamcleanhungary@gmail.com
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító:
1. Alapvető rendelkezések
1.1. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó
jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Jelen dokumentum 2018.01.01 naptól visszavonásig hatályos. A dokumentum
módosításáról az Üzemeltető a szolgáltatás weboldalán ad tájékoztatást.
2. Igénybe vehető szolgáltatások körének bemutatása
2.1. Az Üzemeltető a http://dreamclean.hu internetes cím alatt bárki számára elérhető szolgáltatást
(továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltet azzal a céllal, hogy a takarítási szolgáltatást igénylő ügyfelek
(továbbiakban: Felhasználó) összekösse az Üzemeltetővel szerződésben álló takarítási szolgáltatást
végzők (továbbiakban: Takarítási Szolgáltató) egyikével, aki takarítási szolgáltatást nyújt a
Felhasználónak.
2.2. A Felhasználó megérti és elfogadja, hogy a Szolgáltatás igénybe vétele során az Üzemeltető nem
végez takarítási szolgáltatást, az Üzemeltető takarítási szolgáltatást közvetít.
2.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Takarítási Szolgáltató nem az Üzemeltető alkalmazottja,
hanem a Felhasználók számára takarítási szolgáltatásokat kínáló független személy vagy vállalkozó.
3. Szolgáltatás igénybevételének technikai lépései
3.1. A takarítási szolgáltatás nyújtása céljából az Üzemeltető a Weboldalon a Felhasználó részére
adminisztrációs felületet biztosít (továbbiakban: Adminisztrációs felület), ahol foglalást
(továbbiakban: Foglalás) tud leadni a Felhasználó.
3.2. A Felhasználó kiválasztja és beállítja az Adminisztrációs felületen az igényeinek megfelelő
takarítási szolgáltatás csomagot, elfogadva a takarítási szolgáltatás ellenértékeként felmerülő
szolgáltatási díjat (továbbiakban: Szolgáltatási díj), megadja adatait, majd leadja az így kitöltött
Foglalást.
3.3. A Felhasználó vállalja, hogy a takarítási eszközöket és tisztítószereket a háztartásban
biztosítja, amennyiben tisztítószerekkel nem rendelkezik, megvásárolhatja azt a Takarítási
Szolgáltatón keresztül extra Szolgáltatási díj ellenében.
4. Díjazás
4.1. Leadott Foglalásban szereplő takarítási szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése az alábbiak
szerint történhet:
4.1.1. A Felhasználó a megrendelt szolgáltatásért csak bankkártyával tud fizetni. A megrendelt
szolgáltatás ellenértéke a megrendelést követően egyből levonódik a Felhasználó számlájáról.
Amennyiben rendszeresen igénybe veszi a Felhasználó a szolgáltatást, úgy a második alkalomtól
kezdődően minden foglalt időpont előtt 5 nappal e-mailes értesítést kap a fizetés esedékességéről.
4.1.2. Automata kártyás fizetés. Ha Felhasználó a megrendelés során vagy később egy fizetés
alkalmával bankkártyás fizetési módot használ rendszeres takarításához, bizonyos esetekben az
Automata bankkártyás fizetés elérhetővé válhat. Az automata fizetés esetén a bankkártya adatok
újbóli megadása nélkül egyenlíthetőek ki az esedékes díjbekérők.. Rendszeres takarítás esetében a
rendszeres jövőbeli takarítás kiegyenlítését ügyfél kivitelezheti manuálisan profiljában, azonban 24
órával a takarítás előtt Szolgáltató ellenőrzi Felhasználó fizetési státuszát és amennyiben „Nem
teljesült Fizetés”-t állapít meg, levonja automatikusan a takarítás összegét. Felhasználó rendelhet
további szolgáltatásokat 24 órával a takarítás megkezdése előtt is. A takarítás végeztével Szolgáltató
újbóli ellenőrzést készít 24 órával a takarítás után a fizetési státuszról és amennyiben 24 órával a
takarítás előtt további szolgáltatások voltak hozzáadva a megrendeléshez, a Szolgáltató
automatikusan levonja a még ki nem fizetett szolgáltatások ellenértékét.
4.1.3. Automata bankkártyás fizetés esetén Felhasználó az első fizetés alkalmával hozzájárul,
hogy Szolgáltató ismétlődő fizetést kezdeményezzen a jövőben esedékes díjakra, és ezek
esedékességekor a bankkártyához tartozó bankszámlaszámot az előfizetési díjjal megterhelje.
4.1.4. Automata bankkártyás fizetés esetén a díj az esedékesség (fizetési határidő) előtt 1 nappal kerül
felszámolásra. Sikertelen bankkártya-terhelés esetén Szolgáltató legfeljebb 2 további alkalommal
kezdeményezi a bankkártyás fizetést azonos díjbekérő vonatkozásában. Három sikertelen terhelési
kísérlet után a Szolgáltató felfüggeszti a bankkártya további terhelését.
4.1.5. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, ha a Felhasználó általi fizetés a fizetésben
közreműködő szolgáltató (Barion, fizetési gateway, posta) hibájából nem kerül jóváírásra vagy
adminisztrálásra Szolgáltatónál.
4.1.6. Felhasználó elfogadja, hogy bankkártyás fizetés esetén Szolgáltató levonhat 1500,-Ft-nyi
kauciót, amely a Felhasználó oldali 24 órán belüli indokolatlan lemondás fedezete. Amennyiben a
takarítás sikeresen megvalósul, a végösszegből levonódik az 1500-Ft-os kaució, így a Felhasználó
által megrendelt szolgáltatásnak végösszege 1500,-Ft-al csökken. Amennyiben Szolgáltató hibájából
meghiúsul a szolgáltatás, 30 napon belül köteles visszautalni az 1500,-Ft-os kauciót.
4.1.7 A szolgáltatási díjak megváltoztatatásának jogát az Üzemeltető fenntartja. A megváltozott
díjakat az Üzemeltető előzetesen közli elektronikus felületein, amelyek az alábbiak lehetnek:
• Rendszerüzenet az Üzemeltető honlapján
• Facebook oldal
• E-mail üzenet
• Hírlevél
5. Számlázás
5.1. Takarítási szolgáltatás nyújtását követően a Takarítási Szolgáltató a takarítási szolgáltatásról
számlát bocsát ki a Felhasználó részére.
5.2. A takarítási szolgáltatás nyújtása az alábbi formában történhet:
5.2.1 Fontos: Amennyiben áfás számla igénye van, ezt az oldalon tudja jelezni a megrendelés
leadásával az „áfás számla” gomb megnyomásával. A megrendelés elvégzése után -„pénztártól való
távozást” követően-, utólagosan (már az nap sem) nem áll a Takarítási Szolgáltató módjában áfás
számlát kiállítani [az Áfa tv. 163. § (2) bekezdés b) pontja alapján].
5.2.2. A kiközvetített Takarítási Szolgáltató egyéni vállalkozó vagy cég. Ebben az esetben a
Takarítási Szolgáltató állít elő számlát a Felhasználó részére. Amennyiben a Takarítási Szolgáltató
egyéni vállalkozó és KATA adózó, alanyi adómentes áfás számlát állít ki.
5.2.3. Amennyiben a Takarítási Szolgáltató magányszemély, abban az esetben az egyes gazdasági
és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény
értelmében háztartási alkalmazottként történő bejelentés szükséges a Felhasználó részéről.
Háztartási munkát végző természetes személyként történő foglalkoztatás, melyben adórendszeren
kívüli juttatásnak minősül a Takarítási Szolgáltatónak fizetett ellenszolgáltatás a takarítási
szolgáltatásáért. A bejelentési kötelezettség a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé történik havi szinten,
1000. Ft regisztrációs díjfizetés ellenében.
6. Kárfelelősség, panasz
6.1. A Takarítási Szolgáltató teljes körű felelősséget vállal mindennemű kárért, amelyet
okoz a Felhasználónak.
6.2. A szerződés nem szerződésszerű teljesítésének számít, ha a Takarítási Szolgáltató az Üzemeltető
által közvetített Felhasználó személyes adatainak birtokában az Üzemeltető kizárásával nyújt
Takarítási szolgáltatást az adott Felhasználó részére. A Takarítási Szolgáltató az Üzemeltető által
közvetített Felhasználóval csak az Üzemeltetőn keresztül léphet kapcsolatba és tarthat fenn
kapcsolatot. A szerződés nem szerződésszerű teljesítése esetén az alábbiak az irányadó
rendelkezések:
6.2.1. A Takarítási Szolgáltató 150.000,-Ft kötbér megfizetését vállalja az Üzemeltető részére.
6.2.2. Az Üzemeltető a Takarítási Szolgáltatóval fennálló szerződést azonnali hatállyal felbontja.
6.3. A Takarítási Szolgáltatás nyújtásától számított 24 órán belül a Felhasználó egyoldalú
nyilatkozattal jelezheti az Üzemeltető felé, hogy a takarítási szolgáltatással nem volt elégedett,
kifogásolhatja annak minőségét. Ebben az esetben alábbiak szerint köteles eljárni a Takarítási
Szolgáltató:
6.3.1. Amennyiben az Üzemeltetőt 24 órán belül értesíti a Felhasználó, az Üzemeltető a vita
tárgyát továbbítja a Takarítási Szolgáltató felé.
6.3.2. Ilyen esetén a Takarítási Szolgáltató vállalja, hogy visszatér a Felhasználóhoz, és
elfogadható szinten javítja vagy teljesíti az igényelt takarítási szolgáltatásokat.
6.3.3. Ebben az esetben a Foglalásban igényeltek nem tekinthetőek elvégzettek.
6.3.4. Az Üzemeltető ebben az esetben nem számít fel újabb, a Foglalásban szereplő Szolgáltatási
díjat a Felhasználó részére (így nem kerül kifizetésre újabb díj a takarítási szolgáltatásért a Takarítási
Szolgáltató részére).
6.3.5. Az Üzemeltető vállalja, hogy közreműködik a megfelelő időpont kijelölésében a
Felhasználó és a Takarítási Szolgáltató között, mely időben a Takarítási Szolgáltató visszatér az
igényelt szolgáltatás helyszínére, és teljesíti az igényelt takarítási szolgáltatásokat.
7. A Takarítási Szolgáltató kötelezettségei
7.1. A Foglalásnak megfelelően végzi el az igényelt Takarítási szolgáltatást.
7.2. Az igényelt Foglalást elfogadható mértékű odafigyeléssel és szakértelemmel végzi el.
7.3.Megtesz minden szükséges óvintézkedést a Felhasználó tulajdonának elvesztése és/vagy sérülése
ellen.
7.4. Az igényelt Foglalás alapján a Felek által kívánt végeredménynek a lehető leginkább megfelelő
módon nyújtja a Takarítási Szolgáltatást.
7.5. A Takarítási Szolgáltatás időtartamát hatékonyan használja ki a Foglalásban szerepeltek
elvégzéséhez.
7.6. Takarítási szolgáltatás nyújtását követően a Takarítási szolgáltatásról számlát bocsát ki a
Felhasználó részére.
8. Felhasználó kötelezettségei
8.1. Megtesz mindent annak érdekében, hogy a Takarítási Szolgáltató hatékonyan elvégezhesse az
igényelt szolgáltatásokat a Foglalásnak megfelelően.
8.2. Amennyiben ez irányú igényét a Foglalásban megjelölte, biztosítja a szükséges
tisztítószereket és takarítóeszközöket.
8.3. A Felhasználó mindent megtesz annak érdekében, hogy biztonságos munkahelyet
iztosítson a Takarítási Szolgáltató számára.
8.4. A Felhasználó felelős az Üzemeltető mielőbbi értesítéséért a Takarítási Szolgáltató által okozott
károk tekintetében, melyeket az igényelt szolgáltatások teljesítését követő legfeljebb huszonnégy (24)
órában jelezni kell. Az ilyen károkat a Felhasználó Ügyfélvita formájában közölheti az
Üzemeltetővel.
9. Módosítások, Foglalások törlése visszafizetés
9.1 A Felhasználó által kért módosítások és törlések:
9.1.1. A Felhasználó a Weboldalon keresztül a Foglalás időpontját megelőző legfeljebb
negyvennyolc (48) óráig a Weboldalon keresztül díjmentesen törölheti, illetve módosíthatja a
Foglalást.
9.1.2. Az Üzemeltető felelőssége, hogy a lehető leghamarabb értesítse a Takarítási
Szolgáltatót a Foglalás törléséről, illetve módosításáról.
9.1.3. Amennyiben a Felhasználó a Foglalási időt követő negyvennyolc (48) órában törli, illetve
módosítja a Foglalást, különdíj megfizetésére kötelezhető egy órányi igényelt szolgáltatás
értékében (“Törlési Büntetés”). Az Üzemeltető a lehető leghamarabb értesti a Takarítási
Szolgáltatót, és biztosítja, hogy a Törlési Büntetés összege kifizetésre kerül a Takarítási
Szolgáltatónak.
9.2 Az Igényelt Szolgáltatások törlése a Takarítási Szolgáltató által:
9.2.1. Amennyiben a Takarítási Szolgáltató nem képes teljesíteni egy elfogadott Foglalást a
Foglalási időben, a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti erről az Üzemeltetőt, hogy a vállalat
időben a szolgáltatás elvégzésére alkalmas másik Takarítási Szolgáltatót rendelhessen a
Foglaláshoz.
9.2.2. Amennyiben a Takarítási Szolgáltató visszamond egy Foglalást, az Üzemeltető az
ésszerűség keretein belül mindent megtesz, hogy átszervezze az igényelt szolgáltatások
teljesítésének időpontját a Takarítási Szolgáltató javára.
9.2.3. Amennyiben nem jön létre megállapodás a Takarítási Szolgáltató és a Felhasználó
között, az Üzemeltető másik Takarítási Szolgáltatót rendel az adott Foglaláshoz.
9.3 Visszafizetések:
9.3.1. Amennyiben az Ügyfél a jelen szerződésnek a Takarítási Szolgáltató által való
megsértéséből adódóan visszatérítésre jogosult, a visszatérítés összege nem haladhatja meg a
nettó Szolgáltatási díjat, mely a Takarítási Szolgáltatónak került kifizetésre.
10. Kedvezmények
10.1. A takarítási szolgáltató által nyújtott százalékos kedvezmények két típusra oszthatók:
rendszeres és eseti kedvezmények. A rendszeres kedvezmények közé sorolandó, a nem egyszeri
alkalomra rendelt takarítási szolgáltatásra adott, az alapcsomag árából levonódó 10, 8 vagy 6
százalékos kedvezmény, amely az összes alkalomra érvényes. Minden más százalékos kedvezmény
eseti kedvezménynek minősül. A takarítási szolgáltató által nyújtott eseti kedvezmények, mindig az új
megrendelésekre vonatkoznak és más kedvezménnyel nem vonhatók össze, valamint mindig az
alapcsomag árából vonódik le. Rendszeres takarítás rendelése esetén, csak az első alaklomra
érvényesíthető.
Ajándék extra kínálása esetén a megadott extrák egyikét ingyenesen lehet hozzáadni a választott
alapcsomaghoz, függetlenül attól, hogy egyszeri, vagy rendszeres takarítást rendel a Felhasználó, de
szintén csak az első alkalomra érvényesíthető.
11. Záró rendelkezések
11.1. A Takarítási Szolgáltató és a Felhasználó a szerződés teljes hatályos ideje alatt felelőssé
tehetőek annak megszegéséért, és a törvényben foglalt valamennyi jogorvoslat rendelkezésükre áll.
Mindkét Fél, a Takarítási Szolgáltató és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető
semmilyen körülmények között nem tehető felelősség a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő
semmilyen követelésért. ó
11.2. Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az Adatvédelmi szabályzat.
11.3. Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani.
Hatálybalépés: 2018. 01.01